دکتر سمیه کریمی

مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

عضو هیأت علمی مرکز اسناد فرهنگی آسیا

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: سميه کريمی
تاريخ و محل تولد: تهران، 1359
دانش زبانی: آشنايی با زبان های انگليسی و آلمانی
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید : ايميل
سوابق شغلی
1396 عضوهيئت علمی مرکز اسناد فرهنگی آسيا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سوابق تحصيلی
1388-1392 دکترای مردم شناسی؛ دانشگاه گوته (فرانکفورت)
1382-1384 کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی، گرايش مردم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
1377-1381 کارشناسی رشته علوم اجتماعی، گرايش مردم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
تاليفات:
الف- تاليف کتاب:
سال نشر: 2013 .UvA Proefschriften:Amsterdam University Press ناشر ,Ethnicity and Normativity -
- "سيب های کابل شيرين است ، بررسی زندگی کودکان افغان در ايران" به سه زبانه ( فارسی ، انگليسی و پشتو) با همکاری بهرام
رحيمی ، تهران ، ناشر: سازمان ميراث فرهنگی و نشر افکار، سال 1387
-"بازار تهران: بررسی انسان شناختی اقتصادی بازار تهران" ، تهران، ناشر: سازمان ميراث فرهنگی و نشر افکار، سال 1387
ب- نگارش مقالات فارسی:
- "پزشکی سنتی: باورهای آيينی وحفظ نوزاد در ايران با تمرکز بر حوزه های فرهنگی گيلان، بوشهر و لرستان"، باهمکاری م.
.98- رخشا، مجله مطالعات تاريخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شيراز، دوره شش، شماره 1، صص. 91
-"نقدی برقرائت فمينيستی: متن، واقعيت و تفسیر"، در کتاب تحليل افسانه سنگ صبور، نوشته کارن ميلر، انتشارات پژوهشگاه
.189- سازمان ميراث فرهنگ و گردشگری، 1395 ، صص. 185
-" آشپزی به مثابه هنر: از طبيعت تا غذا و فرهنگ"، ماهنامه مطالعات فرهنگی کرسی، ويژه نامه انسان شناسی هنر،
71 - سال دوم، شماره چهاردهم، مهرماه 1393 ،صص. 68
، -" معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی"، مجله پژوهش های انسان شناسی ايران (علمی-پژوهشی)، سال دوم، شماره 4
196- 1391- ،صص. 191
2
- - "انسان شناسی کاربردی و پاسخ به مشکلات جامعه" ، نشريه کارگاه نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران ، 1387 ،صص. 14
16
- "روش شناسی ،حافظه قومی و انسان شناسی" ،در کتاب خاطرات مردم شناسان ايران، به کوشش: ژ.مشيری، سازمان ميراث
296 - فرهنگی و نشر افکار، 1387 ،صص. 293
- "زنان مردم شناس"، در کتاب خاطرات مردم شناسان ايران، به کوشش: ژ.مشيری، ناشر: سازمان ميراث فرهنگی و نشر افکار
133- 1387 ،صص. 131
- "غذا و نظام مبادله"، در کتاب خوراک و فرهنگ ، به کوشش ويراستاری : ع. حسن زاده، ناشر: سازمان ميراث فرهنگی و
.620 - نشرمهرنامگ 1387 ،صص. 615
- "فرهنگ فقر و جرم"، در کتاب جرم و فرهنگ، به کوشش: غ. بيابانی، ناشر: کارگاه و سازمان ميراث فرهنگی،تهران
.86 - 1386 ،صص. 27
126 - - "اقتصاد مقدس"، نامه پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگی، تهران 1385 ،صص. 120
65- -"فرار و جرم" ، نشريه کارگاه، ويژه نامه مردم شناسی جنايی، تهران 1385 ،صص. 63
ج- نگارش مقالات انگليسی (آی اس آی):
،The international journal of the Humanities مجله The Challenge of Discourses - مقاله
92 - سری نهم، شماره هشتم،سال 1391 ،صص. 83
The international journal of the Humanities در مجله Textualization and Ethnic identity - مقاله
.366 - سری هشتم، شماره دوم،سال 1389 ،صص. 359
The Formation of Non State Normative Orders and the rituals of مقاله -egamirgliP
The international journal of interdisciplinary Social Sciences در مجله
297 - سری پنجم، شماره سوم،سال 1389 ،صص. 287
فعاليت های پژوهشی، ترجمه، داوری و ويراستاری علمی
الف- طرح های تحقيقی:
- پژوهشگر بخش مردم شناسی درطرح " مطالعه ميان رشته ای آلودگی زيست محيطی رودخانه های گوهر رود و زرجوب رشت با
رويکردهای مردم شناختی، مديريتی، شيمی و ميکروبيولوژيک:با تاکيد بر مفهوم مسئوليت اجتماعی شرکت ها". سرپرست
.97- طرح:پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگی، 1396
- مجری و پژوهشگر پروژه "مستند سازی حضور کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نمايشگاه کتاب تهران". سرپرست
طرح: معاونت بازرگانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ارديبهشت –آبان 1392
- همکار پژوهشگر در طرح "ساختارشناسی هويت محله ای تهران"، سرپرست طرح: شهرداری تهران، مجری طرح: شرکت
مهندسان مشاور مانيستار پارسه، زمستان 1387
3
-همکار پژوهشگر در پروژه "زبان های قومی و سيستم آموزش در ايران"، سرپرست طرح: مرکز تحقيقات سياست های علميکشور،
1386
-همکار پژوهشگر در پروژه "مطالعه انسان شناختی زلزله بم"، سرپرست طرح: پژوهشکده مردم شناسی سازمان ميراثفرهنگی،
1386
- محقق و سرپرست پروژه "انسان شناسی اقتصادی : بازار تهران"، سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری، 1385
- محقق و سرپرست پروژه "انسان شناسی ايرانی" ،سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری ، 1385
- همکار پژوهشگر در پروژه سوء استفاده از کودکان و کودک آزاری (تهران، زاهدان، اروميه) سرپرست پروژه: سازمان
يونيسف، 1384
- محقق و سرپرست پروژه " گاهشمار آيين های اقليت های دينی ايران" ، سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری ،سال
1384-1383
- همکار پژوهشگر در پروژه : بازار های قومی و جماعتی در ايران ،سرپرست پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات ، وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سال 1383
ب- ويراستاری و داوری علمی:
- عضو گروه داوران مجله مردم و فرهنگ، فصلنامه تخصصی پژوهشکده مردم شناسی، دوره اول شماره دوم پاييز 1394
-کتاب مردم شناسی ورزش ، اثر کندال بلانچارد، ترجمه عليرضا حسن زاده و حميد رضا قربانی ، سازمان ميراث فرهنگی و نشر
افکار 1387
-کتاب بازاريابی ، اثر غلامحسين بيابانی و همکاران، تهران ، انتشارات رهروان پويش، 1392
شماره 8، سال 2010 ،New Directions in the Humanities - عضو گروه داوران و ويراستاران مجله بين المللی
The international Journal of Interdisciplinary Cultural - عضو گروه داوران و ويراستاران مجله بين المللی
شماره 8، سال 2014 .Studies
- عضو گروه داوران مجله مردم و فرهنگ، فصلنامه تخصصی پژوهشکده مردم شناسی، دوره اول شماره اول زمستان 1393
- عضو گروه داوران مجله پژوهش های انسان شناسی ايران، فصلنامه علمی پژوهشی،پاييز و زمستان 1393
ج- گردآوری مقالات و تدوين کتاب:
- کتاب نوروز، آيين صلح و زندگی (مجموعه مقالات همايش ملی نوروز، ميراث صلح) پژوهشگاه ميرات فرهنگی وگردشگری،
1394
- کتاب نوروز، تنوع فرهنگی وفرهنگ صلح(مجموعه مقالات همايش ملی نوروز، ميراث صلح) پژوهشگاه ميرات فرهنگی
وگردشگری، 1396
شرکت در کنفرانس ها، نشست ها و کارگاه های علمی
الف- کنفرانس و نشست علمی :
4
- شرکت در نشست علمی "نوروز از منظر انسان شناسی و اسطوره شناسی"، منتشر شده در ماهنامه اجتماعی فرهنگی پارپيرار،
50 - شماره اول، فروردين 1393 ،صص. 45
- شرکت و ارائه مقاله در نشست علمی مردم شناسی کاربردی و سی اس آر: بازخوانی مردم شناختی برنامه ششم توسعه با مقاله
"تجربه مسئوليت اجتماعی سازمان ها در جوامع آسيايی"، پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری، مهر ماه 1393
- سومين همايش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ايران با ارائه مقاله "انسان شناسی کاربردی و الگوهای توسعه پايدار" ،
انجمن جامعه شناسی ايران، آذر ماه 1393
- ارائه مقاله "انسان شناسی تجربه، افق انتظار و تجربه زنده". جلسه سخنرانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
تهران، تير 1392
- همايش ابعاد مردم شناختی فرهنگ عاشورا با ارائه مقاله "نگاهی انسان شناختی به تکيه سادات تهران" ، سازمان ميراث فرهنگی،
صنايع دستی و گردشگری، دی ماه 1392
- همايش ابعاد مردم شناختی فرهنگ عاشورا با ارائه مقاله "فرهنگ عاشورا و سوگواری های محرم در قاره افريقا "، سازمان
ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری، دی ماه 1392
The challenge of discourses با ارائه مقاله New directions in the Humanities - کنفرانس بين المللی
دانشگاه گرانادا، اسپانيا، سال 1390
با ارائه مقاله New directions in the Humanities - کنفرانس بين المللی
دانشگاه يو سی ال ای،ايالات متحده امريکا، سال 1389 ،Ethnic elites,Textualization and ethnic Identity
The InterdisciplinarySocialSciences - کنفرانس بين المللی
دانشگاه کمبريج، انگلستان، سال 1389 Pilgrimage rituals با ارائه مقاله
ب- کارگاه های علمی:
-شرکت در کارگاه "استراتژی اقيانوس آبی، با رويکرد صنعت گردشگری"، پژوهشکده مردم شناسی، دی 1396
- شرکت در کارگاه " ويراستاری: ويرايش زبانی (فنی و نگارشی)"،به مدت 32 ساعت، دريافت گواهی با درجه خيلی خوب،
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آذر و دی 1392
- شرکت در کارگاه " درس گفتار های نظريه فرهنگی"، 20 ساعت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دی و بهمن 1392
- شرکت در کارگاه "صنعت نشر"، به مدت 20 ساعت، دريافت گواهی با درجه عالی، اتحاديه ناشران تهران، بهمن 1392
- شرکت در کارگاه " روش بحث گروهی متمرکز"، انجمن انسان شناسی ايران، ارديبهشت 1382
- شرکت در کارگاه " نگارش مقاله علمی"، انجمن انسان شناسی ايران، آذر و دی 1382
عضويت ها و فعاليت های علمی و اجرايی:
-عضوشورای علمی همايش "فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی"،سازمان ميراث فرهنگی،صنايع دستی وگردشگری، دی ماه 1396
-عضوشورای علمی همايش "مردم شناسی مرگ و زندگی"،سازمان ميراث فرهنگی،صنايع دستی وگردشگری، بهمن 1394
-عضوشورای علمی همايش "نوروز ميراث صلح"،سازمان ميراث فرهنگی،صنايع دستی وگردشگری، اسفندماه 1394
- عضو اصلی شوراياری و هيئت امناء محله يوسف آباد تهران، در چهارمين دوره انتخابات شوراياری محلات تهران، اسفند
1393 تا کنون
5
- عضوشورای علمی همايش "ميراث روايی"،سازمان ميراث فرهنگی،صنايع دستی وگردشگری، اسفندماه 1393
- عضو شورای علمی همايش "ابعاد مردم شناختی فرهنگ عاشورا"، سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری، دی ماه
.1392
- برگزاری ميزگرد با مستند سازان ايرانی (آقايان تهامی نژاد، ورهرام، امامی، قاسم خان)، خانه هنرمندان ايران، 1384 منتشر شده
در کتاب " در آمدی بر انسان شناسی تصويری و فيلم اتنوگرافيک" گردآوری ناصر فکوهی، نشر نی 1387
- عضو پيوسته انجمن انسان شناسی ايران از سال 1380
- عضو کميته اجرايی همايش فرهنگ لر، گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی، 1380
تدريس:
درس انسان شناسی فرهنگی ايران، 2 واحد ( 4 ساعت در هفته)،مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره
مهر، ترم اول سال تحصيلی 1393
درس مبانی مردم شناسی، 2 واحد ( 4 ساعت در هفته)، مقطع کارشناسی، دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه
1393- طباطبايی، ترم دوم سال تحصيلی 4
درس انسان شناسی فرهنگی ايران، 2 واحد ( 4 ساعت در هفته)،مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره
مهر، ترم اول سال تحصيلی 1394
درس انسان شناسی فرهنگی، 2 واحد، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره، ترم دوم سال تحصيلی
95-1394
درس انسان شناسی فرهنگی ايران، 2 واحد، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره، ترم دوم سال
95- تحصيلی 1394
درس انسان شناسی فرهنگی ايران، 2 واحد، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره، ترم دوم سال
97- تحصيلی 1396
جوايز و تقديرنامه ها:
- انتخاب برای دريافت بورسيه تحصيلی توسط دانشگاه گوته ازسال 2009 تا 2012 ، مقطع دکترا، دانشگاه گوته فرانکفورت.
و سفر فرهنگی به ژاپن، سفارت ژاپن در تهران،زمستان 1381 Exchange Students - انتخاب برای حضور در طرح
- رتبه اول فارغ التحصيلان سال 1381 کارشناسی رشته مردم شناسی (ورودی 1377 ) دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
- ر ب ته سوم قبولی مقطع کارشناسی ارشد در گروه آزمايشی، پذيرفته شده دررشته مردم شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه
تهران.

Date & Place of Birth:
Language:
Email:
Career background:
Higher Education & Post-graduate Studies:
1980, Tehran
Persian (Mother tongue), English (advance), German (Intermediate), Arabic (Elementary)
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید , آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید .
Assistant Professor at Asian Cultural Documentation Center for UNESCO, In Institute for Humanities and Cultural Studies Since 2017.
• PhD in Anthropology
2009 – 2013 Faculty of Philosophy, on scholarship of Goethe University (Frankfurt am Main, Germany).
• Master of Arts in Anthropology
2003 - 2005 Faculty of Social Sciences, Tehran University.
• Bachelor of Arts in Anthropology
1998 - 2002 Faculty of Social Sciences, Tehran University
Professional Background: Research projects& Studies
2018Researcher in the project "Interdisciplinary study on Ecological Pollution of Rivers based on Corporate Social Responsibility concept in Rasht with anthropological, management and microbiological approach", carried out by Anthropological Research Center,Cultural and Handicraft Research Institute.
2013Project director and researcher in "Documentation and pathological study of activities of Institute for the intellectual development of children and young adults", Institute for the intellectual development of children and young adults, Tehran.
2008Researcher in the project of "Structuralizing the strict identity of Tehran", carried out by Manistar Parseh engineering consultancy company.
2007Researcher in the project "Anthropological study of Bam earthquake", carried out by Anthropological Research Center, Cultural and Handicraft Research Institute, Tehran.
2006Project Director and researcher of "Economic Anthropology: Tehran's Bazaar" Anthropological research Centre,Cultural and Handicraft Research Institute, Tehran
2006Project director and researcher "Iranian Anthropology (Selected Essays, Books and Films in Iran)", Anthropological research Centre; Cultural and Handicraft Research Institute, Tehran.
2005Researcher in project of "Child Abuse in Iran" project carried out by UNICEF, Orumieh,Iran
2005Project Director of "Chronological Lexicography of Iranian Rituals; Religious Ethnicities in Iran" Anthropological research Centre,Cultural and Handicraft Research Institute, Tehran.
2005 Researcher in "A Study in the Possibilities of Higher Education Development based on Ethnical-National Identity Diversities" project carried out by Ministry of Science, Research and Technology.
2004 Researcher in "Ethnic-Communal Bazaars in Iran" project carried out by Ministry of Culture and Islamic Guidance, Tehran.
Publications
Books (as author)
2013Ethnicity and Normativity, An anthropological study of normativity in daily life of Gilak people in north of Iran (PhD Thesis),UvA Proefschriften (Amsterdam University Press).
2009 Sweet Apples of Kabul; A Study on Afghan Children In Iran, (co-writer: Bahram Rahimi) Afkar publication(in three languages: Persian, English and Pashtu).
2008Economic Anthropology: Tehran's Bazaar, Afkar publication and Anthropological Research Center.
Books (as editor)
2015 Norouz,peace and life (collection of articles on Norouz as a peace culture), Cultural Heritage, Handicraft and Tourism Organization publication, Tehran.
2017Norouz, cultural diversity and culture of peace (collection of articles on Norouz as a peace culture), Cultural Heritage, Handicraft and Tourism Organization publication, Tehran.
Articles
2017 " Ritual Beliefs on newborn baby's protection act in Iran", in The journal of research on history of medicine (Shiraz University of Medicine Sciences), Vol.6 (1), pp.91-98, (in Persian).
2016 “A critique on feminism paradigm”, in: Analysis of patient stone. Karen Miller (ed.) Cultural Heritage, Handicraft and Tourism Organization publication.
2014 “Cooking as an art: from nature to culture”, in Cultural journal of Korsi. Vol.14,pp.68-71,(in Persian).
2012"Meaning, culture and social life", in Journal of Anthropological researches of Iran, Vol.2, Issue 4 (in Persian).
2011 "The Challenge of discourses: Normative orders and ethnicity", in International Journal of the Humanities, Vol.9, Issue 8, pp.83-94 (in English).
2010, "Textualization and Ethnic identity" in: International Journal of the Humanities, Vol.8, Issue 2, pp.359-366 (in English).
2010, "The Formation of Non – State Normative Orders and the Rituals of Pilgrimage in Iran", in:International Journal of interdisciplinary social sciences, Vol.5, Issue 3, pp.287-298. Co-authored with Alireza Hassanzadeh (in English).
2008, "Women Anthropologists" in: Memories of Iranian Anthropologists, Ed. J.Moshiri.Afkar publication, Tehran (in Persian).
2008, "Methodology ,ethnic memory and anthropology" in:Memories of Iranian Anthropologists ,Ed. J.Moshiri. Afkar publication, Tehran (in Persian).
2008, "Applied anthropology and answering to society problems" in: Journal of Karagah,Tehran, (in Persian).
2008, "Food and the system of exchange" in:Food and culture,ed.A.Hassanzadeh. Mahrnamag, Tehran (in Persian).
2006, "Sacred Economy", in: Journal of Research Centre, Cultural Heritage, Handicraftand Tourism Organization, Tehran (in Persian).
2006, "Culture of poverty and crime" ,in Crime and Culture ,ed.Q.Biabani,Karagah Publication, pp27-86.Tehran, (in Persian).
2006, "Escape and Crime" with Alireza Hassanzadeh, in: Journal of Karagah, criminal anthropology, Tehran (in Persian).
Conferences, Seminars & colloquiums:
Membership& social activity :
2015 Participating in seminar on “Applied Anthropology and CSR” by presenting the paper Experience of CSR in Asian countries, in Cultural Heritage, Handicraft and Tourism Organization Tehran,October 2015.
2014 Participating in national conference on “cultural and social researches in Iran”, by presenting the paper Applied Anthropology and Sustainable Development, in Society of Iranian sociology, December 2014.
2014 Participating in national conference on “Anthropological aspects of Ashoura culture” by presenting the paper Moharram mourning in Africa, in Cultural Heritage, Handicraft and Tourism Organization Tehran,January 2014.
2014 Participating in national conference on “Anthropological aspects of Ashoura culture” by presenting the paper Anthropological study of TekyeSadat,in Cultural Heritage, Handicraft and Tourism OrganizationTehran,January 2014
2014 Participating in seminar on "Norouz from Anthropological and mythological perspectives", published in Parpirar (social-cultural studies journal), Vol. 1,March (In Persian).
2011Participating in International conference on new directions in Humanities, at Universidad de Granada by presenting the article: Formal Normative Orders and Limitation of Experience in Iran.a co-written work with AlirezaHassanzadeh. 8-11 June 2011.
2010 Participating in International conference on new directions in Humanities, UCLA, by presenting the paper Textualization and ethnic Identity. Los Angeles,29June-2 July 2010.
2010 Participating in the Interdisciplinary Social Sciences conference, by presenting the paper:"Pilgrimage rituals in Iran", co-authored with Alireza Hassanzadeh, 2-5August 2010 Cambridge University.
2009 Weekly colloquium of excellent cluster of normative orders, Goethe University, by presenting the paper "Ethnicity and the state in the Islamic republic of Iran", Frankfurt am Main, 28 May.
2016 Member of scientific board of conference "Culture of Peace and Cultural Diversity", by Cultural and Handicraft Research Institute, Tehran, December.
2016 Member of scientific board of conference "Anthropology of Death and Life", by Cultural and Handicraft Research Institute, Tehran, February.
Awarded and Scholarship:
Teaching courses:
2016 Member of scientific board of conference "Norouz: Peace Heritage", by Cultural and Handicraft Research Institute, Tehran, March.
2015-2018, Selected and active as a member of Yousef Abad neighborhood Council and member of board of trustees in 4thpublic election of Tehran neighborhoodsCouncil, March 2015.
2014 Member of scientific board of conference "Heritage of Narrative", by Cultural and Handicraft Research Institute, Tehran.
2013 Member of scientific board of conference "Anthropological Aspects of Ashura Culture", by Cultural and Handicraft Research Institute, Tehran.
2010, Selected as an associated editors for The international journal of new directions in humanities, Vol.8.
Since 2001, associate member of Anthropological Society of Iran (NGO).
2001 Member of implementation committee of national Lore culture Conference, Tehran University.
2009, Selected for PhD Scholarship by Cluster of Excellence, Formation of Normative Orders, at Goethe University for three years.
2002, Selectedin an exchange student project between Japan and Iran astopstudent of social Sciences Faculty of Tehran University by Japan embassy.
2017-2018 Course name: Cultural Anthropology of Iran. University of SooreMehr, one semester, Tehran.
2014-2016 Course name: Cultural Anthropology of Iran. University of SooreMehr, four semesters, Tehran.
2015 Course name: Cultural Anthropology, University of Allameh Tabatabaee, one semester, Tehran.

مراکز مطالعاتی آسیا

قزاقستان

چین

تاجیکستان

قرقیزستان

گفتگو با صاحبنظران

پیوندهای مفید

یونسکو

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مرکز مطالعات آسیا-ژاپن

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه هاروارد

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه بوستون

 

تماس با ما

تهران بزرگراه كردستان خيابان دكتر صادق آئينه‌وند (64 غربي)

تلفن: 3- 88046891

كد پستي: 1437774681

صندوق پستي: 6419 - 14155

پست الکترونیک: info@acdcu.ir